Incendi

Incendi

Detecció d'incendis

L’activació immediata dels mitjans adequats d’extinció, es la clau principal per a la protecció de vides i bens en cas d’incendi.


 
 • L'extintor
  És fàcil d’instal·lar, cal col·locar-lo en lloc visible, de fàcil accés, i a les zones de risc d’incendi més alt.

  L’extintor és molt fàcil d’utilitzar, sempre que es segueixin les instruccions que s’indiquen al propi aparell:

  1) Tirar de l’anella del polsador per treure el precinte.

  2) Pressionar la maneta.

  3) Dirigir el xorro cap a la flama mantenint la botella en posició vertical.

  És important tenir cura de l’estat de l’aparell.

  1) Cal verificar de tant en tant la ubicació de l’extintor i la facilitat de l’accés al mateix aparell.

  2) Un cop a l’any cal que sigui revisat per una empresa autoritzada.

  3) Cada 5 anys,  cal realitzar la prova hidràulica (retimbrat)  per comprovar la resistència de la botella.

  4) La vida d’un extintor és de 20 anys des de la data de fabricació sempre i quan passi tots els controls periòdics.


 
 • Ruixadors automàtics
  El ruixador automàtic, conegut popularment com a SPRINKLER, realitza les funcions de detecció i extinció simultàniament.
  Les conseqüències d’un incendi solen ser dramàtiques, els ruixadors automàtics proporcionen una gran seguretat , no necessiten intervenció humana per realitzar la seva funció, i els avalen més de 100 anys salvant vides i bens, per aquest motiu, cada vegada més, els arquitectes, enginyers, decoradors i responsables de seguretat es decanten per aquesta solució.

  Seqüència del funcionament:

  1) S’activa en presència de calor, actua com un detector d’incendi.

  2) Ruixa aigua sobre el foc tant punt s’activa, actua com un extintor.

  3) Si el foc es intens i no es controla amb el primer ruixador, s’activa un segon ,un tercer  i més fins que s’aconsegueix l’extinció del foc.


 
 • Instal·lacions fixes
  Són equips que subministren grans quantitats d’aigua en poc temps. Es connecten a la xarxa d’aigua específica de protecció contra incendis de l’edifici o a les xarxes d’abastament d’aigua pública.

  En aquest grup d’instal·lacions podem destacar les B.I.E. (Boca d’Incendi Equipada) i els hidrants.


 
 • Extinció per gasos
  Els sistemes d’extinció per gas asseguren  una protecció segura i neta contra incendis sense perjudicar la vida humana, els bens i el medi ambient.
  Quan es produeix un incendi, el sistema de detecció automàtica activa l’obertura de les vàlvules de les botelles que donen pressió per impulsar el gas a través de les canonades fins arribar als difusors que distribuiran el gas homogèniament per l’àrea protegida .
  Aquest sistema es ideal per protegir zones on existeixin riscos tecnològics, elèctrics o electrònics, on la neteja dels bens protegits sigui molt costosa ( obres d’art, pintures, etc.) o en àrees normalment ocupades per persones.
  Existeixen diferents tipus de gas: Gasos liquats, Gasos inertes, Co2, etc.
  Els sistemes d’extinció per gasos estan formats per un sistema d'emmagatzematge, una xarxa de canonada i els difusors de descàrrega.