Incendi

Incendi

Detecció d'incendis

La protecció passiva consisteix en una sèrie d’elements constructius  i productes especials disposats per evitar l’inici del foc,  la seva propagació, l’afectació greu d’un edifici i l’evacuació de les persones.


 
 • Ignifugació
  Evita l’inici del foc. Consisteix en millorar la reacció contra el foc d’elements inflamables tèxtils, fustes, plàstics, etc, basat en l’aplicació d’un producte ignifugador en la fase de fabricació o bé posteriorment.

 
 • Protecció estructural
  Evita el deteriorament de l’edifici. Consisteix en millorar l’estabilitat contra el foc dels edificis mitjançant l’aplicació de pintures, morters de projecció, plaques, etc., aplicats als elements estructurals (pilars, bigues, suports, murs de càrrega, sostres falsos, forjats, tancaments).

 
 • Compartimentació
  Consisteix en la sectorització de parts d’un edifici per tancar el foc i evitar que es propagui. Es pot compartimentar un edifici mitjançant portes tallafoc, plaques i panels, sostres, conductes de ventilació, etc. 

 
 • Sistema de control de fum
  Son barreres de fum, exutoris i ventiladors que sectoritzen i evacuen el fum d’un edifici en cas d’incendi alliberant els espais d’evacuació i endarrerint  l’escalfament estructural.

 
 • Senyalització de salvament
  Sistema pel qual es facilita la evacuació indicant les sortides, equips de protecció contra incendis, riscos específics, etc.