Protecció d’incendis.

p-incendio

Protecció d’incendis

Les conseqüències d’un incendi solen ser dramàtiques, per protegir béns i vides humanes en cas d’incendi és molt important comptar amb els mitjans adequats. La protecció contra incendis s’inicia amb una detecció precoç, els sistemes i equips d’extinció, els elements de sectorització i protecció estructural i la senyalització d’evacuació.

detección

Detecció

La detecció de l’incendi i l’activació de les mesures de control s’activen automàticament mitjançant els detectors de fum, temperatura, flama, etc. S’instal•len en edificis comercials, industrials, públics, hotels i també en la llar. Els detectors, sense intervenció humana, duen a terme la seva funció de vigilància dins de l’àrea on estan instal•lats, envien un senyal a la central d’incendi al moment en què s’activen, si el foc es propaga, es van activant els detectors que es troben en la línia en què el foc avança. La central d’incendi actua com a enllaç amb el sistema d’evacuació, extinció, equip humà, bombers, etc. També es pot activar l’alarma d’incendi manualment amb polsadors situats en els llocs adequats segons les normatives vigents.

L’activació immediata dels mitjans adequats d’extinció, és la clau principal per a la protecció de vides i béns en cas d’incendi.

null

Extintores

L’extintor és molt fàcil d’utilitzar, sempre que se segueixin les instruccions que s’indiquen en el mateix aparell. És important cuidar l’estat de l’extintor i verificar de tant en tant la seva ubicació i la facilitat de l’accés del mateix. Una vegada a l’any ha de ser revisat per una empresa autoritzada. Cada 5 anys s’ha de realitzar la prova hidràulica (re timbrat) entre uns altres per comprovar el seu correcte funcionament. La vida d’un extintor és de 20 anys des de la data de fabricació sempre que passi tots els controls periòdics.
null

Instal•lacions fixes

Els ruixadors automàtics, coneguts popularment com Sprinklers, realitzen les funcions de detecció i extinció simultàniament. Els ruixadors automàtics proporcionen una gran seguretat i no necessiten intervenció humana per realitzar la seva funció, per aquest motiu, cada vegada més, els arquitectes, enginyers, decoradors i responsables de seguretat es decanten per aquesta solució. S’activen en presència de calor actuant com un detector d’incendi, i ruixen aigua sobre el foc tan aviat s’activen, actuant com un extintor. Els Hidrants i les Boques d’Incendi Equipades (BIE), són equips que subministren grans quantitats d’aigua en poc temps. Es connecten a la xarxa d’aigua específica de protecció contra incendis de l’edifici o a les xarxes de proveïment d’aigua pública.
null

Extinció per gasos

Els sistemes d’extinció per gas asseguren una protecció segura i neta contra incendis sense perjudicar la vida humana, els béns i el medi ambient, estan formats per un sistema d’emmagatzematge, una xarxa de canonada i els difusors de descàrrega. Quan es produeix un incendi, el sistema de detecció automàtica activa l’obertura de les vàlvules de les ampolles que donen pressió per impulsar el gas a través de les canonades fins a arribar als difusors, que distribueixen el gas homogèniament per l’àrea protegida. Aquest sistema és ideal per protegir zones on existeixen riscos tecnològics, elèctrics o electrònics, on la neteja dels béns protegits sigui molt costosa (obres d’art, pintures, etc.) o en àrees normalment ocupades per persones. Existeixen diferents tipus de gas: Gasos liquats, Gasos inerts, Co2, etc.

La protecció passiva consisteix en una sèrie d’elements constructius i productes especials disposats per evitar l’inici del foc, la seva propagació, l’afectació greu d’un edifici i l’evacuació de persones.

null

Senyalització de salvament.

Sistema per facilitar l’evacuació indicant les sortides, equips de Protecció contra incendis, riscos específics, etc.
null

Compartimentació i control de fums.

Consisteix en la sectorització de parts d’un edifici per tancar el foc i evitar que es propagui. Es pot compartimentar un edifici mitjançant portes tallafoc, plaques i panells, sostres, conductes de ventilació, etc. El control de fums consisteix en la instal•lació d’exutoris i ventiladors que sectoritzen i evacuen el fum d’un edifici en cas d’incendi, alliberant els espais d’evacuació i retardant l’escalfament estructural.
null

Protecció estructural.

Evita la deterioració de l’edifici. Consisteix a millorar l’estabilitat contra el foc dels edificis mitjançant l’aplicació de pintures, morters de projecció, plaques, etc., aplicats als elements estructurals (pilars, bigues, suports, murs de càrrega, sostres falsos, forjats, tancaments).
null

Ignifugació.

Evita l’inici del foc. Consisteix a millorar la reacció contra el foc d’elements inflamables com a tèxtils, fustes, plàstics, etc, basat en l’aplicació d’un producte ignifugador en la fase de fabricació o bé posteriorment.

Serveis professionals de seguretat i protecció