Serveis

alarmas_intrusion

Alarmes d’intrusió.

Un sistema d’alarma contra intrusió complet, està format en primer lloc pels elements de detecció interiors, perimetrals i exteriors, connectats a una unitat de control central, responsable d’activar els elements dissuasius i transmetre els esdeveniments a la Central Receptora d’Alarmes per diferents vies de comunicació.

La detecció interior està ideada per protegir els béns situats a l'interior d'un edifici. Per a això s'usen detectors volumètrics col•locats estratègicament a les àrees d'accés, zones de pas obligat i de risc específic.

detector-volumetrico

Detector Volumètric

Existeixen detectors volumètrics d'infraroig, de radar i de doble tecnologia (infraroig + radar), dins d'aquests últims, podem trobar els que disposen de tecnologia antimasking i anticloack, que ens proporcionen una alerta en cas d'emmascarament de la lent i són capaces de detectar el moviment d'un intrús fins i tot quan aquest es troba camuflat.

Els sensors instal•lats en les portes, finestres, persianes, parets, etc. detecten qualsevol intent d'intrusió, permetent-nos la llibertat de moviment a l'interior de l'immoble protegit.

contacto-magnetico

Contactes Magnètics.

Els contactes magnètics s'instal•len en portes i finestres i s'usen per detectar la seva obertura. Existeixen diferents models diferenciats per la seva grandària, material de construcció, plàstic o metàl•lics, la seva col•locació, superfície o encastats, la seva ubicació, muntatge en interior o exterior, i el seu grau de seguretat.

sensor-hilo-contador

Sensors de fil amb comptador d'impulsos.

Els sensors de fil amb comptador d'impulsos s'instal•len en persianes enrotllables, consten d'un rodet amb un comptador d'impulsos que s'instal•la en el calaix de la persiana i un cèrcol que es cargola en la part inferior de la persiana. En pujar o baixar la persiana, el cèrcol acompanya el recorregut recollint i estenent el fil de nylon, aquest moviment és analitzat pel comptador d'impulsos el qual activa l'alarma una vegada recorreguda la distància preestablerta.

barrera-perfil-aluminio

Barreres en perfil d'alumini.

Les barreres d'infrarojos actives per a finestres i portes venen muntades en un petit perfil d'alumini i s'instal•len en el llindar de porta i finestres, creant una reixa invisible de fins a 8 rajos infrarojos. La seva sofisticada funció de sincronització digital les protegeix contra reflexos de llum i altres factors d'interferència. La seva avançada tecnologia permet realitzar els ajustos digitals remotament des del centre de telemanteniment.

detector-lente-cortina

Detectors amb lent de cortina.

Els detectors infrarojos de cortina s'instal•len en la part interior de portes, finestres i grans zones amb vidres. Aquests detectors creen una cortina vertical o horitzontal de rajos infrarojos. Representen una solució de protecció perimetral molt eficient que ens permetrà protegir els accessos des de la part interior permetent l'habitabilitat amb el sistema armat.

sensor-vibración

Sensors de vibració.

Els detectors sísmics són capaços de detectar les vibracions que es produeixen en intentar trencar una finestra, porta, paret, sostre, etc. Un sensor piezoelèctric detecta la vibració que és analitzada per un microprocessador que permet un precís mesurament i anàlisi del senyal.

sensormicrofonico

Sensors microfònics

Els sensors microfònics s'usen per detectar el trencament de cristalls. La seva lògica de funcionament està basada en l'anàlisi de les freqüències i seqüències acústiques que es produeixen en trencar-se un cristall.

La corona de protecció exterior s'encarrega de realitzar una detecció precoç allunyada del perímetre de l'edifici, permetent-nos un marge de reacció molt més elevat i eficaç. Existeixen diversitat de sistemes per a protecció d'exteriors, podem destacar els detectors volumètrics, barreres d'infraroig i de radar, sensors enterrats, sensors de tanca, sistemes d'anàlisis de vídeo, etc.

video-analisis

Vídeo anàlisi.

L'anàlisi de vídeo, permet convertir un Circuit Tancat de T.V. en el sistema de detecció ideal per a la protecció d'exteriors i interiors. A partir d'una sèrie de paràmetres personalitzats sobre un potent programari que analitza el moviment que es produeix dins de l'escena de cada càmera, s'activa una alarma verificada amb imatges minimitzant el risc de falses alarmes i oferint un altíssim nivell de detecció.

barrera-infrarojo

Barreres d’infrarojos.

Les barreres de rajos infrarojos basen la seva lògica de funcionament en el tall d'un feix lluminós que es projecta entre un emissor i un receptor. Solen disposar de doble raig per equip i poden instal•lar-se de forma individual o ben muntades en columnes de fins a 3 metres d'altura amb configuracions de diversos rajos per columna.

detector-volumetrico

Detector volumètrics.

Existeixen detectors volumètrics per a muntatge en exterior d'infraroig, de radar i de doble tecnologia (infraroig + radar), dins d'aquests últims, podem trobar els que disposen de tecnologia antimasking i anticloack, que ens proporcionen una alerta en cas d'emmascarament de la lent i són capaces de detectar a un intrús fins i tot quan aquest es trobi camuflat. Aquests detectors són immunes a petits animals, i gràcies a la seva avançada tecnologia són capaces d'integrar-se en l'ambient, suportant grans canvis de temperatura, corrents d'aire i reconeixent petites oscil•lacions de la vegetació.

sistema-enterrado

Sistemes enterrats.

Els sistemes de protecció enterrats formats per sensors geo-sísmics, detecten les vibracions produïdes per una persona caminant sobre superfícies com per exemple gespa, grava, asfalt, pavimentacions o tarimes. Creen un àrea de detecció invisible que pot arribar a protegir totalment un perímetre extern o zones d'accés específiques, com per exemple els passos per als vianants o de vehicles.

sensor-valla

Sensors de tanca.

Els sistemes anti-intrusió perimetrals per a la protecció de tanques flexibles o semirígides s’utilitzen sensors piezo-dinàmics que detecten les vibracions a les quals se sotmet el clos durant un intent d'intrusió, fins i tot els que es produeixen mitjançant accions de grimpada, trencament o cort de l'estructura, inclosos els talls esporàdics efectuats amb una certa distància de temps entre ells. Els sensors s'apliquen directament en el clos i són compatibles amb una gran varietat de tanques metàl•liques.

barrera-radar

Barreres de radar.

Les barreres realitzades amb la tecnologia de microones, projecten un feix d'ones electromagnètiques que constitueixen una barrera capaç de detectar qualsevol moviment que es realitzi entre l'emissor i el receptor donant com resultat un sistema altament eficaç per a la protecció d'espais amb un elevat risc de seguretat.

Comunicació
Disuasió
Detecció tècnica
circuito_cerrado_tv

Circuit tancat de T.V.

Per protegir allò que més valorem i controlar esdeveniments inesperats, disposem d’una àmplia selecció de solucions de C.C.T.V ja ben sigui amb sistemes de xarxa o analògics d’alta definició.

null

Càmeres.

Disposem de càmeres amb un ampli rang de resolucions que van fins a 30 Mpx. capaces d’obtenir imatges de molt alta qualitat fins i tot en situacions de baixa lluminositat, completa foscor o amb una forta contrallum, amb muntures tipus Box, Tubular, Dom i Motoritzades en versió analògica d’alta definició sobre cable coaxial i en sistema de xarxa IP.

null

Gravadors.

Un enregistrament d’alta qualitat li permetrà ampliar la grandària de les imatges sense perdre nitidesa, permetent-li reconèixer matrícules o fer un reconeixement facial de subjectes molt allunyats al punt de captació de la pròpia imatge. Com més gran sigui la grandària de l’enregistrament (nº de píxels) major serà l’ampliació digital que podrà realitzar sobre l’enregistrament sense perdre nitidesa, i paral•lelament major serà l’espai que ocuparà en el disc dur. Els sistemes d’enregistrament amb tecnologies avançades estan dissenyats per optimitzar al màxim la capacitat d’emmagatzematge dels Discos Durs.

null

Software.

Per poder gestionar un sistema de vídeo vigilància, sobretot quan treballem amb un gran nombre de càmeres, és imprescindible comptar amb un programari molt potent capaç de moure arxius de gran grandària amb rapidesa i alhora àgil i intuïtiu, amb la finalitat de poder localitzar els enregistraments desitjats amb el mínim temps d’intervenció.
Per a això existeixen eines de cerca avançada, que ens permeten seleccionar formes predeterminades, finestres dins una escena, data i hora, moviment, alarmes, etc.

El programari podrà detectar petits canvis en grans àrees seleccionant una finestra dins de l’escena desitjada, buscar un esdeveniment indicant la càmera o càmeres, la data i l’hora de l’enregistrament, seleccionar un enregistrament associat a una alarma, buscar per enregistraments produïts per detecció de moviment, reconeixement facial, reconeixement de matrícules, etc.

Amb el programari de gestió remota podrà gestionar els seus equips de vídeo vigilància des de qualsevol equip en xarxa ja sigui un PC, una tableta o un telèfon mòbil compatible.

p-incendio

Protecció d’incendis.

Les conseqüències d’un incendi solen ser dramàtiques, per protegir béns i vides humanes en cas d’incendi és molt important comptar amb els mitjans adequats. La protecció contra incendis s’inicia amb una detecció precoç, els sistemes i equips d’extinció, els elements de sectorització i protecció estructural i la senyalització d’evacuació.

Detecció
Extinció
Protecció passiva
coaching-coders-coding-7374

Central receptora d’alarmes.

 

Des de la nostra Central Receptora d’Alarmes, controlem diàriament el bon funcionament dels sistemes, supervisant remotament i en temps real la tensió elèctrica, l’estat de les bateries, enllaços radio, sistemes de comunicació i els horaris d’armat/desarmat, i avisem a les Forces de l’Ordre Públic (Policia, Bombers, Serveis Mèdics, etc.) en cas d’alarma d’intrusió, sabotatge, atracament, pànic, coacció o incendi.

null

Custòdia de claus.

En cas d’alarma una de les nostres patrulles de Vigilància Privada acudirà al lloc de la instal•lació per facilitar l’accés a la Policia i evitant així molèsties a l’usuari.
Les claus, transportades en dipòsits homologats, romandran precintades i codificades, i en cas d’actuació, s’adjuntarà un informe detallat indicant les incidències detectades.

null

Comunicació segura.

La fragilitat de les línies telefòniques, les avaries freqüents, les caigudes de les xarxes sense fils, els inhibidors de freqüència i el tall de les línies pels propis lladres abans de cometre un robatori, han obligat a perfeccionar els sistemes de comunicació d’alarmes. Per millorar aquesta comunicació entre el seu sistema de seguretat i la nostra Central Receptora d’Alarmes, disposem de la més avançada tecnologia en sistemes de comunicació.

null

Vídeo verificació.

Amb la vídeo verificació, en cas d’alarma els nostres operadors poden verificar immediatament amb imatges un salt d’alarma i fer més efectiu l’avís a les Forces de l’Ordre Públic.

Serveis professionals de seguretat i protecció.